• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інклюзивна освіта
Інструктивно-методичні матеріали "Інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами" для батьків ТУТ...
Консультація "Особливості сприйняття навколишнього світу дитиною з аутизмом"
Консультація "Батькам дітей з особливими потребами"
Консультація «Рекомендації батькам щодо взаємин з дитиною із особливими потребами»
Консультація "Поради батькам, у яких є діти з особливими освітніми потребами"
Притча про мамуЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1011)
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині третій статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):
1) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
2) в абзаці третьому слово "ранньої" виключити, а після слів "загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)" доповнити словами "навчально-реабілітаційних центрах";
3) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти".
2. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):
1) частину першу статті 6 після слів "незалежно від раси, кольору шкіри" доповнити словами "особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості";
2) частину третю статті 21 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням протягом усього періоду навчання у загальноосвітньому навчальному закладі";
3) абзац десятий частини першої статті 25 після слів "вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату)" доповнити словами "та асистента вчителя інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:
приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
5 червня 2014 рокуПам’ятка для батьків

1. Право громадян України на освіту
Статтею 3 Закону України «Про освіту» визначено, що громадяни Українимають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежновід статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характерузанять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії,віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Статтею 60 Закону України «Про освіту» встановлено, що батьки або особи,які їх замінюють, мають право: вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів; звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання,виховання дітей; захищати у відповідних державних органах і суді законні інтересисвоїх дітей.

Разом з тим, частиною третьою статті 150 Сімейного Кодексу України визначено, що батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальноїсередньої освіти, готувати її до самостійного життя;

у частині третій статті 59 ЗаконуУкраїни «Про освіту» зазначено, що батьки сприяють здобуттю дітьми освіти унавчальних закладах.

Статтею 14 Закону України «Про освіту» встановлено, що місцеві органивиконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі освіти організовуютьоблік дітей дошкільного та шкільного віку, контролюють виконання вимог щодонавчання дітей у навчальних закладах; створюють належні умови за місцемпроживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їхінтересів.

Таким чином, ці норми законодавства зобов’язують місцеві органи владистворити належні умови для навчання і виховання дитини з особливими потребами танадають батькам право вимагати від органів влади створення цих умов.

2. Як правило, зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладівздійснюється з 6 років, що регламентовано статтею 20 Закону України «Про загальнусередню освіту». Тому, якщо дитині на 1 вересня виповнилося 6 років, батькиподають заяву до обраного ними навчального закладу, яка повинна бутизареєстрована у відповідності до встановленого порядку.

3. Якщо батьки знають про особливі потреби своєї дитини, рекомендується за рікдо того, як дитина піде до школи, подати заяву про зарахування її на навчання разомз висновком психолого-медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК), у якомузазначені особливі потреби дитини.Це необхідно для того, щоб адміністрація школи спільно з відповідниморганом управління освітою мали час створити відповідні умови для перебування танавчання дитини з особливими потребами (архітектурна доступність, безбар’єрністьта зонування простору, введення додаткових посад, створення інклюзивних абоспеціальних класів).

4. У разі відмови директора навчального закладу зарахувати дитину зособливими потребами до школи, батькам повинно бути надане письмове обґрунтування.

5. Згідно з пунктом 57 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, учень початкової школи, який протягом одного року навчання не засвоїв програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляється для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації з метою визначення необхідних додаткових послуг для дитини. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

6. Висновок ПМПК є підставою для створення інклюзивних або спеціальних класів, надання додаткових корекційних послуг дитині в інклюзивному класі та додаткового фінансування школи, в якій навчається дитина з особливими потребами.

Це регламентується:

постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,

постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 435 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (зокрема, встановлено, що коефіцієнт фінансування учнів з особливими потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, збільшено у 2,5 рази у порівнянні з фінансуванням навчальних потреб учнів загальноосвітньої школи).

7. Якщо батьки не згодні з висновком ПМПК місцевого (міського, районного, обласного) рівня, вони можуть звернутись за консультацією до центральної ПМПК, рішення якої є остаточним.

8. Якщо батьки відмовляються від отримання висновку ПМПК, дитина має право навчатися в обраній батьками школі, але при цьому додаткові послуги їй надаватися не будуть, оскільки не дотримується встановлений порядок для виділення додаткових коштів для цієї дитини.

9. Якщо у навчальному закладі не створено умов для зарахування та навчання дитини з особливими потребами, директор школи разом з батьками звертаються до відповідного органу управління освітою, яке вирішує питання про створення таких умов, або рекомендує батькам інший найближчий до місця проживання навчальний заклад, де відповідні умови вже створено.

10. Якщо з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учню потрібен асистент дитини, то таку функцію може виконувати один із батьків (особа, яка їх замінює) або особа, зазначена у заяві батьків.

Це регламентується статтею 59 Закону України «Про освіту», статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства», листом Міністерства освіти і науки України від 05.06. 2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».

Кiлькiсть переглядiв: 420