• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Веселі нотки

ДИВІТЬСЯ ПРО НАС НА СТОРІНЦІ ФЕЙСБУК

https://www.facebook.com/100030360977779

1 червня в нашому садочку відбувся захід до дня захисту дітей

Музикування з акомпанементом зі "звукових жестів" або Концепція К.Орфа на допомогу батькам

Карл Орф створив дія музичного виховання дітей спеціальний комплект інструментів, який називається "орфовський набір". Але, починаючи втілю­вати методику Карла Орфа з дитячого садка ми використовуємо шумові та ударні музичні іграшки та інструменти.

Особливе, дуже важливе розуміння в концепції К.Орфа приділяється музикуванню з акомпанементом "звукових жестів": оплески, шльопки, притопи, звуки пальців. Звукові жести - це не тільки носії тембрів. Їх викорис­тання допомагає дітям розуміти ритм. А ритм розуміється дітьми тільки в русі. Виховання чуття ритму, тембрового слуху, розвиток координації буде дуже ефективним при використанні звукових жестів. Цікаве і важливе, що є в методиці Карла Орфа - це взаємозв'язок мови та рухів. Шумові ударні Іграшки Інструменти можна використовувати різнома­нітно, як акомпанемент до віршів, озвучування персонажів (живих і неживих). Діти люблять гратися звуковими іграшками, розповідаючи якусь каз­ку, або акомпануючи собі під власний спів. Такий підхід корисний для роз­витку творчості,уяви, мислення. Голоси дітей можуть бути використані, як специфічні інструмен­ти, які допомагають прикрасити музичний твір. Гра голосовим апаратом – великий арсенал звукових засобів.

Діти стають творцями легко і природно . Вони краще виконують своє ніж запам’ятовують вивчене. Музично-творчі здібності не є самовизначенням для окремих особистостей, а загально­людське бажання у самовираженні засобами елементарної музики, тому що кожній дитині потрібна радість від музики, природність, свобода, творча наснага.

Граємось вдома.

Музично – дидактична гра «Зіграй, як я»

Дорослий виконує ритмічний малюнок при допомозі музичних іграшок , а дитина повторює цей музичний малюнок.

Музично – дидактична гра

«Давайте познайомимось»

Дорослий виконує співаночку:

«По кімнаті я піду,

Друга я собі знайду,

Привітаю його (її) я.

Заспівай своє ім’я.»

Дитина при допомозі музичних іграшок виконує своє ім’я .Ця гра сприяє розвитку пісенної творчості і творчості у грі на музичних іграшках.

Консультація на тему: « Що таке ЛОГОРИТМІКА?»

Логоритміка – це метод корекційної роботи, що пов’язує у єдине ціле слово ( звук), музику, рух

Музика потужно впливає на емоційну сферу дошкільників, тож здатна ефективно виправляти у них, зокрема й вади мовлення. Автоматизація правильного вимовляння дітьми звуків,усвідомлення ними диференціації звуків потребує від педагогів неабияких зусиль, терпіння, а також спеціального методичного мовленнєвого матеріалу. Також для дітей з вадами мови використовують спеціальні методики, які направленні на вирішення корекційних завдань. Це – психогімнастика, ігротерапія, арттерапія, етнотерапія. Але є один із важливіших засобів, який пов'язаний з усіма цими методиками і між предметні зв’язки учителя-логопеда та музичного керівника пов’язані тісніше над усі вищезгадані методики.


Це – логоритміка.

Головна задача логоритміки – подолати мовленнєві порушення шляхом розвитку, виховання і корекції рухової сфери дітей у взаємодії слова з музикою та рухами, формування в них світоглядних, творчодіяльнісних, комунікативних компетентностей.

Логоритміка дає змогу розв’язати такі завдання:

оздоровчі – розвиток дихання, загальної, дрібної та мімічної моторики, зміцнення кістково-м’язового апарату, виховання правильної постановки ходи, грації рухів ;

освітні – розвиток слухової, зорової і тактильної уваги, координації рухів рухові реакції на звукові і зорові подразники уміння переключатися з однієї діяльності на іншу, засвоєння елементарних музично-теоретичних знань;

виховні – сприяння розумовому, моральному,естетичному, трудовому вихованню, розвиток художньо-творчих здібностей, смаків, відчуттів, формування морально-вольових якостей, відчуття відповідальності, колективізму;

розвиваючі – розвивати емоційно-вольову сферу, музичні здібності, пластику, координацію рухів, фантазію;

корекційні – формування мовного дихання, артикуляційної бази звуків, удосконалення ритмічності, мелодійність та інтонаційної виразності, вербальної пам’яті.

Структурні елементи заняття з логоритміки:

Музикування – активно виражене розуміння музичного мистецтва у реальному звучанні. Вокальне музикування передбачає володіння голосом, уміння налаштовувати слух та музичну увагу. До цього розділу заняття входять ігри на розвиток голосового апарату, звуконаслідувальні ігри зі співом, виконання пісенного фолькольору, співи з рухом і музичним супроводом.

Інструментальне музикування формує ритмічні навички дітей. Гра на різних музичних інструментах розвиває уміння використовувати характер того чи іншого інструмента

Мовленнєво-рухові ігри та вправи – допомагають розвивати дитині координаційно-регулюючі функції мовлення та руху. Так, зокрема на кожному занятті використовується дихально-артикуляційний тренінг, що є основою формування мовленнєвого дихання та артикуляційної бази звуків.

Ігровий масаж та пальчикова гімнастика допомагають зняти зайву м’язову напругу, втому та розумове напруження дітей. Розвивати дрібну моторику, координацію рук і пальців з мовленням. Стимулюють розвиток артикуляційного компоненту мовлення, розвивають фантазію, перетворюють навчальний процес на цікаву гру.

Танцювально-ритмічні вправи – основа для розвитку відчуття ритму та рухових здібностей, дають змогу навчитися вільно і вишукано виконувати узгоджені з музикою завдання та ігри. Розвивають координацію, просторову орієнтацію, відчуття власного тіла – розвиває певні групи м’язів, регулюють м’язовий тонус.

Емоційно-вольовий тренінг – ігри та ігрові вправи, що мають за мету навчити дітей виражати основні емоції (радість, печаль, здивування, страх, злість, зацікавленість, спокій) вербально та невербально. Успішність виконання емоційної розминки дає змогу дітям позбутися комплексу неповноцінності, набути емоційної відкритості.

Креативний тренінг – сприяє розвитку швидкості, гнучкості та оригінальності мислення дітей, їхньому вмінню планувати та організовувати свою діяльність.

Плануючи заняття з логоритміки, потрібно обов’язково опиратися на такі принципи:

- зв'язок логоритміки з фізичними можливостями дітей;

- оздоровча спрямованість логоритміки;

- зв'язок логоритміки з основними компонентами музичної діяльності з механізмом та структурою мовленнєвого порушення.

Заняття з логоритміки проводяться для дітей дошкільного віку одним

або двома спеціалістами: музичним керівником і логопедом (до занять пропонуємо залучати вихователя відповідної групи).

Музичний керівник підбирає музично-рухові, художньо-образотворчі та музично-дидактичні вправи та ігри.

Логопед включає в заняття вправи для розвитку загальних мовленнєвих навичок, мовленнєві ігри, творчі завдання, які розв’язують корекційні задачі щодо подолання вад мовлення.

Вихователь здійснює контроль за дітьми під час виконання рухових і танцювальних вправ. Поза логоритмічних занять він продовжує відпрацьовувати ті види вправ, які викликали труднощі на занятті, вивчає з дітьми тексти пісень або словниковий і мовленнєвий матеріал, що забезпечує наступність в системі корекційно-відновлювального процесу.

Тривалість заняття для дітей 5-6 років – 30-40 хвилин.

Для ефективного використання методів і засобів корекційної роботи необхідно провести логоритмічне обстеження дітей на перших заняттях. Данні обстеження доцільно заносити в зведену таблицю, яку заповнюють музичний керівник і вчитель-логопед.

Отже, логоритміка – це одночасне виховання і лікування, своєрідна терапія на основі використання слова, музики й руху, що дає змогу прискорити процес усунення мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку і сприяє соціалізації особистості.

Консультація для батьків на тему: "Кольорова музика"

Людей мистецтва завжди турбувала проблема синтезу музики і кольору. Є таке поняття, як синопсія – це асоціація між зоровими і слуховими враженнями. Зв’язок між звуком і кольором був відомий ще стародавнім народом Китаю, Індії. При співставленні мажору і мінору звичайно виникає відчуття світлотіні: мажор – «світлий лад», мінор – «темний лад».
Існує ще таке поняття – як кольоровий слух. Це загальна назва зорово-слухових асоціацій. Посередньою ланкою у винекненні кольорово-музичних асоціацій є емоційно-смислова оцінка темберів і тональностей. При цьому окремі тони і тональності музичних творів асоціюються з певними кольорами. Кольоровий слух залежить від індивідуально-психологічних особливостей музичного сприймання та музичного виховання.
Музика – це передусім мова відчуттів. Знайомлячи дитину з творами яскравого емоційного забарвлення, її спонукають до співпереживання, роздуму про почуте, але діти завжди чекають розповіді про зміст музики. Тому слід використовувати кольорові наочні посібники.
Такі посібники створюють у малюків необхідні зорові уявлення для кращого засвоєння навчального матеріалу.
Наочність не лише полегшує пізнавальну діяльність вихованців, а й організовує їх сприйняття, активізує процесс запам’товування.
Кольоровіатрибути використовуються в різних видах музичної діяльності.
Необхідно порівнювати звуки в музиці з кольорами, а мелодію – з лініями в малюнках.
Кольори допомагають і під час вивчення музичної грамоти:
Синій – До, Ре – зелений,
Мі – салатовий, не темний.Фа – це сонця жовтий зайчик.Соль – оранжевий, гарячий,Ля – такий, як мак, червоний,Сі – рожевим цвітом повний,
Умузичній гамі звуки
Як барвисті мильні кульки.

Використання кольорів у музичному вихованні стимулює творчий потенціал особистості. Музично-кольорову творчість дитини слід розуміти не як мету, а як засіб всебічного розвитку. Це дасть позитивні наслідки, які мають важливе значення для індивідуального розвитку дітей.

Ігри-медитації — підказки на кожну пору року

У логопедичних групах доцільні «сеанси медитації». Вони дають змогу врівноважити напружених дітей, підтримати скутих і створити необхідний баланс навантаження-розслаблення. Поєднайте вправи з ігровими елементами. Так ви уникнете відчуття примусу — діти залюбки виконуватимуть завдання

Психологія та спеціальна педагогіка нині особливо зорієнтовані на пошук нових шляхів соціальної адаптації дітей, які мають психічні й фізичні вади. Мовленнєві проблеми наявні у третини обстежених дітей. Прикро, але деякі з цих вад позначаються й на інтелекті дитини.

Науковці визначили два найпоширеніших типи дітей із вадами мовлення:

· діти, які страждають на тяжкі нервові форми заїкання, розлад дихання з багатьма супутніми рухами, загальний недорозвиток мовлення. Вони уникають колективу, боязкі, замкнуті, зациклені на своїй ваді, пасивні, не володіють своїм тілом, мають перенапружену або, навпаки, в’ялу мускулатуру.

· діти, які вкрай збуджені, неспокійні, активні, не вміють вгамовуватися та не реагують на зауваження.

Особливості дітей-логопатів

У дітей-логопатів недорозвинені загальна моторика, рухливість і координація рухів пальців рук. А це викликає проблеми з пам’яттю, умінням концентруватися. Такі діти швидко втомлюються, починають відволікатися, не сприймають навчальний матеріал — у результаті працездатність на заняттях низька. У спілкуванні більшість дітей збудливі або, навпаки, в’ялі та апатичні, емоційно нестійкі, часто капризують та плачуть. Дітям із вадами мовлення складно адаптуватися до навколишнього світу, проявлятися в колективі, спілкуватися з однолітками й дорослими.

Усі сучасні діти перенасичені інформацією. Дорослі розмови вдома, телевізійна реклама, комп’ютерні ігри — така поліфонія подразників закономірно обумовлює нервовість та неспокій дитини, погіршує продуктивність її діяльності. Варто також враховувати й біологічну аритмію, яка нині стає властивою і дітям, оскільки їх так само торкнулися прискорений темп життя та обмежений відпочинок протягом дня.

Діти зі слабкою нервовою системою можуть бути збуджені просто від того, що їхні психологічні та соматичні реакції відстають від загального ритму життя дитячого колективу. Саме такими є діти-логопати, які з чотирирічого віку відвідують логопедичну групу. Корекційні заняття з учителем-логопедом вимагають максимально активізувати всі психічні процеси, а це — додаткове навантаження для таких дошкільників. Саме тому в їхнє повсякденне життя ми вводимо ігри та вправи на розслаблення й розвантаження нервової системи.

Медитація

— це особливий психічний стан, який передбачає розслаблення, усамітнення, зосередження, споглядання.

Медитування як оздоровча практика

За науковими даними, у дітей, які практикують медитацію, часто відзначають вищий рівень гормонів щастя: ендорфінів, дофаміну тощо. Медитацію можна проводити в будь-який зручний час.

Розповідайте дітям віршовану історію максимально спокійно — уникайте емоційних сплесків у голосі, аби не збентежити дітей. Головне завдання ігор-медитацій — розслабити. Завдяки врівноваженій розповіді у супроводі спокійної музики змальовані картини сюжету поставатимуть в уяві дошкільників гармонійними й подарують приємний настрій та рівновагу.

Ігри-медитації мають різні сюжети й відрізняються за характером. Ми врахували рекомендації фахівців та створили авторські ігри-медитації у віршах для кожної пори року, а саме: «Осінні листочки», «Сніжинки-пушинки», «Весняні краплинки», «Сонячні промінчики»

Таку форму роботи впроваджуємо переважно в логопедичних групах, адже діти-логопати особливо потребують емоційної рівноваги й психологічної підтримки. Однак ігри-медитації доречні й для дітей, які відвідують звичайні групи дитячого садка: проводьте їх по завершенні святкових активностей, коли діти збуджені, або після фізичних вправ. Це допоможе заспокоїтися й отримати насолоду від хвилинки релаксу.

Iгри-медитації «Пори року»

Осінні листочки

МУЗИКА: Дмитро Красноухов, «Лагідна пісня» з альбому «Лети».
Слова до всіх ігор-медитацій — Валентини Дейнеко.

Зручно лягайте, хлопчики й дівчатка,
Заплющуйте тихо свої оченятка.
Нумо ми з вами натхненно пограєм —
В теплому осінньому саду побуваєм.

Ви тепер — не малюки чудові,
А листочки гарні, кольорові:
Помаранчеві листочки й зелененькі,
І багряні, жовті й золотенькі.

На гілках листочки спочивають
І тихенько пісеньку співають.
Сонечко листочки зігріває,
Промінці їм теплі посилає.

Тут в садочок вітер залетів,
З листячком погратись захотів.
По гілках пробігся вітер жваво
І зірвав все листячко яскраве.

Закружляли у танку листочки
І лягли на землю килимочком.
Вітер килимком помилувався
І за стовбур дерева сховався.

А листочки стали затихати
І на зиму спатоньки лягати.
Тихо-тихо стало у садочку,
Притомилися і сплять листочки.

Сніжинки-пушинки

МУЗИКА: Манфред Шмітц (Manfred Schmitz), «Елегія».

Всі ви, дітки, гарно працювали,
Вміло танцювали і співали.
А зараз час вам відпочити трішки,
Заплющте очка й помовчіть, як мишки.

Уявіть, що ви не діточки маленькі,
А сніжиночки біленькі та легенькі.
На хмариночці сніжинки спочивають,
Під морозяною ковдрою дрімають.

Сплять сніжинки на м’якесенькій хмаринці,
Наче немовлята на перинці.
Тут з’явився вітерець завзятий,
Вирішив хмаринку розгойдати.

Потрусив хмаринку він щосили —
І сніжиночки на землю полетіли.
Усі різні, неповторні і чудові,
Дивовижні зірочки казкові.

У танку сніжиночки кружляють,
То униз, то вгору знов злітають.
Танцювали-танцювали і стомились,
На замерзлу землю опустились,
Сад, дорога і будинки стали білі —
Це сніжинки все навколо розбілили.

Весняні краплинки

МУЗИКА: Дмитро Красноухов, «Кольорова картинка» з альбому «Лети».

Любі хлопчики й дівчатка,
Будемо відпочивати:
Спробуємо уявляти
І разом фантазувати,
Наче кожен з вас вже не дитинка,
А весела весняна краплинка.

Всі краплиночки грайливі, веселкові
Виграють мелодію чудову.
То по підвіконню пострибали,
Ніби на цимбалах нам заграли.

То в калюжу дружно всі пірнули —
Дивні маракаси ми почули.
У воді краплинки покружляли,
Із сестричками разом потанцювали.

Потім всі злилися у струмочки,
Ніжно задзвеніли, як дзвіночки.
Полилася музика рікою —
Це краплинки всіх вітають із весною!

Сонячні промінчики

МУЗИКА: Джеймс Ласт (James Last), «Summer Serenade».

Діточки, сідайте, заплющуйте очі,
Дивні перетворення чекають вас охоче.
Ви тепер не дошкільнята:
Не дівчата, не хлоп’ята.

Ви — золотаві пустунці,
Веселі сонця промінці.
Яскраві та завзяті,
Ще й любите стрибати:

З віконця — на доріжку,
З доріжки — на листочок,
З листочка — на травичку,
З травички — на грибочок!

Погралися з метеликом,
Зігріли черв’ячка.
Під кущик зазирнули,
Щоб розбудить жучка.

До білочки рудої
У гості завітали.
Грибочки посушили
І знов помандрували.

За зайчиком вухатим
Побігли навздогін.
Злякався куцохвостий,
У ямку вскочив він.

А промінці веселі
Продовжили стрибати,
Та сонечко ласкаве
Покликало їх спати.

Промінчики зітхнули,
Пробіглись по доріжці
І швидко поспішили
Лягати спати в ліжко.

А сонечко всміхнулось,
Промінчики зібрало
І в ліжечках тепленьких
До ранку заховало.

На нашій сторінці «Веселі нотки» пропонуємо співпрацювати з нами у вайбер-зв'язку та на сторінці фейсбуку.

undefined

/Files/photogallery/44c25ab85350845e225c64e5b52bc13f-full.jpg

Поради для розвитку музичної пам’яті

Замінюйте абстрактні об’єкти та факти на зорові, слухові або тактильні образи

Пов’язуйте нові об’єкти з тим, що вже знаєте, аби спростити запам’ятовування

Вигадуйте смислові фрази, утворені з початкових літер інформації, яку треба запам’ятати

Римуйте

Запам’ятовуйте числа за допомогою —

· закономірностей

· знайомих чисел

· цифро-образів

Добирайте фрази або слова, співзвучні довгим термінам та іноземним словам

Створюйте незвичайні яскраві асоціації — візуальні та словесні

«Розташовуйте» елементи потрібної інформації у добре знайомих — «опорних» — місцях

Тренуйте зорову — «фотографічну» — пам’ять

Конспекти музично-дидактичних ігор з наочними матеріалами

Годинник та іграшки

МЕТА:

розвивати здатність розрізняти та відтворювати звуки різної тривалості;

учити розрізняти темпи.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Кімната»;

об’ємна паперова модель «Годинник»;

картонні фігурки персонажів — Лялька, Слоник, Солдат.

ХІД ГРИ:

Перший етап. Музичний керівник пояснює дітям, що у годинника є маятник, який «співає» пісеньки. Вони можуть бути повільними (ти-и-и-к — та-а-а-к) або швидкими (тик-так). Просить дітей повторити звуки.

Другий етап. Музичний керівник розповідає, що вночі, коли всі діти сплять, іграшки прокидаються і починають рухатися відповідно до темпу руху маятника. Музичний керівник рухає маятник і водночас імітує ходу персонажів (топ-топ — Лялька, туп-туп — Слоник, раз-два — Солдат). Далі пропонує дітям вибрати якийсь персонаж і також зімітувати його ходу відповідно до темпу руху маятника.

Пригостимо Зайчика

МЕТА:

розвивати здатність розрізняти та відтворювати звуки різних тривалостей.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Ферма»;

картонна фігурка Зайчика;

по вісім довгих та коротких картонних морквинок.

ХІД ГРИ:

Музичний керівник розповідає:

Сьогодні до нас у групу завітав Зайчик, який дуже любить ласувати морквою. Діти, чи хотіли б ви пригостити Зайчика? Якщо так, спочатку треба витягнути моркву із «землі». Витягнути її не просто, майже як ріпку у відомій казці.

Музичний керівник просить дітей йому допомагати: тягне спочатку довгу морквинку, протяжно вимовляючи звук «о-о-о», а потім — коротку морквинку, коротко вимовляючи звук «о». Діти повторюють ці дії.

Зачакловані доріжки

МЕТА:

розвивати здатність розрізняти та відтворювати звуки різної тривалості.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Ліс»;

зображення трьох доріжок;

картонні фігурки персонажів — Ведмідь, Заєць, Півник.

ХІД ГРИ:

Перший етап. Музичний керівник пропонує дітям пригадати, як ходять тваринки: Ведмідь, Зайчик та Півник. Усі разом з’ясовують, що Ведмідь ходить повільно, «туп-туп»; Зайчик — помірно, «стриб-стриб»; Півник — швидко, «скік-скік».

Другий етап. Музичний керівник показує дітям зображення трьох доріжок зі слідами Ведмедя, Зайчика та Півника. Пропонує розібратися, хто пройшовся тією чи тією доріжкою: дітям треба знайти фігурку персонажа та зімітувати його повільні чи швидкі рухи під музику.

Телеконцерт

МЕТА:

розвивати уміння розрізняти та відтворювати звуки різної висоти.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Будинок»;

об’ємна паперова модель «Телевізор»;

комплект карток «Тварини-співаки».

ХІД ГРИ:

Музичний керівник пояснює дітям, що у музичній залі є телевізор, по якому відтепер можна дивитися телеконцерти. А співатимуть для дітей у телеконцертах знайомі тваринки з ферми. Музичний керівник пропонує дітям послухати, як співає перший співак (вставляє у об’ємну паперову модель «Телевізор» картку із зображенням, наприклад, Півника і виконує на високій ноті відповідне звуконаслідування). Потім музичний керівник просить дітей допомогти йому озвучити інших співаків. Перед цим попередньо налаштовує дітей на відповідну висоту звука.

Голоси великих та малих тварин

МЕТА:

розвивати уміння розрізняти та відтворювати звуки різної висоти.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація « Ферма»;

набір пазлів «Великі та малі тварини».

ХІД ГРИ:

Перший етап. Діти разом з музичним керівником збирають пазли. Потім музичний керівник озвучує зображених на пазлах великих та малих тварин звуками відповідно у низькому та високому регістрах. Далі музичний керівник озвучує лише великих тварин та просить дітей озвучити малих тварин.

Другий етап. Діти самостійно складають пазли, озвучують усіх зображених тварин. Музичний керівник пропонує дітям погратися: «перетворитися» всім, наприклад, на кішечок — озвучити кішечок та виконати їх характерні рухи.

Папуго, повторюй за мною

МЕТА:

розвивати уміння розрізняти та відтворювати звуки різної висоти.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Будинок»;

картонні фігурки персонажів — Хлопчик, Дівчинка, Тато, Мама.

ХІД ГРИ:

Музичний керівник розповідає, що Папуга може повторювати за людиною слова, фрази. Пропонує комусь з дітей виконати роль Папуги. Музичний керівник обирає картонну фігурку певного персонажа (Хлопчик, Дівчинка, Тато, Мама) та інтонує від його імені фрази на кшталт «Привіт!», «Ура!», «Мені весело!» у відповідному голосовому регістрі. Дитина, яка виконує роль Папуги, має повторювати ці фрази.

Сова та Зозуля

МЕТА:

розвивати уміння розрізняти та відтворювати звуки різної висоти.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Дерево»;

картонні фігурки персонажів — Сова та Зозуля.

ХІД ГРИ:

Перший етап. Музичний керівник розповідає дітям, що у лісі живуть різні птахи, зокрема Сова та Зозуля. Пропонує з’ясувати, хто зараз сидить на нижній гілочці дерева. Діти підходять до ілюстрації «Дерево», де закріплена картонна фігурка Сови. Музичний керівник розповідає дітям, що ця пташка — Сова; демонструє низький голос Сови: «у-у-у» (звуконаслідування на низьких звуках). Потім музичний керівник дістає картонну фігурку Зозулі і розповідає, що ця пташка — Зозуля — має високий голос: «ку-ку» (звуконаслідування на високих звуках). Музичний керівник запитує дітей, на яку гілочку дерева має сісти Зозуля: верхню чи нижню? (Відповіді дітей.)

Другий етап. Музичний керівник ділить дітей на дві групи і пропонує погратися: першій групі «перетворитися» на совенят, другій — на зозуленят. Пояснює правила гри: якщо совенят кликатиме подруга Сова, треба присісти і відповідати їй на низьких звуках «у-у-у», а якщо зозуленят кликатиме їхня подруга Зозуля, треба піднятися на носочки і відповідати їй на високих звуках «ку-ку». Ролі Сови та Зозулі можуть виконувати музичний керівник або діти.

За дверима

МЕТА:

формувати вміння розрізняти динаміку звучання (тихо — голосно).

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Ферма»;

картонні фігурки персонажів — Господиня, Корівка, Коник, Порося, Півник, Квочка.

ХІД ГРИ:

Перший етап. Музичний керівник розказує дітям історію:

Корівка прокинулася зранку, вирішила покликати Господиню та замукала ось так (тихе звуконаслідування). Але двері будинку, у якому жила Господиня, були зачинені дуже щільно — вона не почула свою Корівку. Тоді Корівка замукала ось так (голосне звуконаслідування). Нарешті звуки долинули до Господині, вона відчинила двері.

Так музичний керівник інсценує ситуацію з кожним персонажем.

Другий етап. Музичний керівник пропонує дітям погратися — роздає їм картонні фігурки персонажів та просить вигадати історію, у якій ці персонажі видавали б звуки різної сили.

Мешканці озера

МЕТА:

закріпити вміння розрізняти та називати різні музичні інструменти;

закріпити вміння співвідносити звучання музичних інструментів з різними образами.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Озеро»;

зображення рибки, рака, комара;

музичні інструменти — цимбали, дзвоник, брязкальця.

ХІД ГРИ:

Перший етап. Музичний керівник розповідає дітям:

Сьогодні музичні інструменти допоможуть мені озвучити мешканців озера — комарика, рибку та рака. Цимбали зображатимуть дзижчання комарика, дзвоник — хлюпотіння рибки у воді, брязкальця — повзання рака.

Музичний керівник грає на одному з музичних інструментів, а діти називають мешканця озера.

Другий етап. Музичний керівник грає на певному музичному інструменті, а діти знаходять зображення відповідного мешканця озера та називають музичний інструмент, що звучить. Потім діти самостійно грають у гру: одна дитина імпровізує на музичних інструментах, а решта добирають відповідні зображення.

Сонце і місяць

МЕТА:

формувати уявлення про характер музики (бадьоро — спокійно).

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрації «Небо вранці», «Небо ввечері»;

картки «Сонце», «Місяць»;

аудіозаписи різних за характером музичних творів (колискова, марш, танок).

ХІД ГРИ:

Перший етап. Музичний керівник показує дітям картку із зображенням місяця. Пояснює, що місяць з’являється на небі ввечері. Запитує дітей, що вони роблять о цій порі (сплять). Просить дітей під час слухання уривку колискової показати, як саме вони сплять. Потім музичний керівник розповідає, що вранці з’являється сонечко (показує картку), люди прокидаються у гарному настрої і слухають відповідну музику — марш, танок. Діти слухають уривки творів та відповідно марширують або танцюють.

Другий етап. Музичний керівник роздає дітям картки із зображеннями сонця та місяця і пропонує, прослухавши уривок музичного твору, знайти відповідне зображення.

Сонечко прокинулосьф

МЕТА:

формувати у дітей поняття про висхідну та низхідну послідовність звуків (гаму);

удосконалювати навички гри на металофоні.

НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ілюстрація «Небо вранці»;

металофон.

ХІД ГРИ:

Перший етап. Музичний керівник розповідає:

Уранці сонечко прокинулось і почало підніматися в небі (виконує висхідну гаму на металофоні). А ввечері сонечко захотіло спати і почало спускатися донизу (грає низхідну гаму на металофоні).

Другий етап. Музичний керівник просить когось з дітей пограти на металофоні. Під час гри дитина має пояснювати, чому веде свою мелодію догори чи донизу (сонечко встає, сідає).

За матеріалом Марини Примакової,

музичного керівника дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №4,
м. Путивль, Сумська обл.,

ж. «Музичний керівник»

Проведена розвага до свята Стрітення " Зима з Весною зустрічаються" для дітей старшого дошкільного віку

Ось і підійшли до завершення Різдв'яні свята. Наші дошкільнята запросили до себе 21 січня в гості школярів зі школи № 2 Вихованці нашого закладу колядували, щедрували, засівали, співали, танцювали, грали в українські народні ігри. Разом з гостями переглядали театралізоване дійство " Різдв'яний колобок"

23, 26 , 27 грудня 2019 до нашого садочку завітала: лісова ялинка, Дід Мороз та Снігурка

19 грудня 2019 відбулася розвага до дня святого Миколая на тему: "Чарівна ніч..."

7 листопада 2019 була проведена осіння розвага в старшому дошкільному віці " Осінній ярмарок"30 жовтня 2019 відбулася осіння розвага в середньому дошкільному віці " Тортик для Осені"

29 жовтня 2019 відбулася осіння розвага в молодших групах дошкільного віку

15 жовтня 2019 відбулася музично-спортивна розвага " Козацькому роду-нема переводу"

З 7 жовтня - 11 жовтня проходить кольоровий тиждень в садочку

27 вересня відбулося свято до дня дошкілля

23.05.19 відбулося випускне свято

2.05.19 відбулося музично-тематичне заняття на тему:"Всі ми радо зустрічали, Великодне свято"

23.04.19 відбулася екологічна розвага на тему: "День Землі"

11.04 .19 відбулося родинне свято братиків і сестричок

Весняні свята в нашому садочку

14 лютого відбулася тематична розвага до свята "Стрітення" в старшому дошкільному віці

22 січня відбулася тематична розвага присвячена Різдву Христовому та науково-дослідницьке шоу з залученням дітей

"Свято новорічної ялинки"

https://photos.app.goo.gl/uimQb3vs2gN3AhHw9

Графік проведення зимових свят

Консультація для батьків "Чому чешки?"


Музика в житті малюків/Files/images/imagesоо.jpg

У дитини одним із перших формується слуховий аналізатор, тож музика найраніше серед усіх видів мистецтв стає доступною для сприйняття дитини. Приємні, злагоджені звуки потрібні для гармоніцного фізичного та інтелектуального розвитку дитини і у лоні матері, і після народження. Вони сприятливо діють на настрій дитини, викликають у неї відчуття задоволення.
Медики стверджують, що нестача у житті сучасних дітей благодатних звуків викликає хвороби. Дзюркіт струмка, шелест листя, щебетання птахів та багато інших звуків, серед яких людина жила впродовж тисячоліть, сьогодні змінилися на гул реактивних літаків, гуркотіння автомобілів та побутової техніки. Дитина частіше чує постріли, лайливі слова, зойки жаху з телевізору, ніж ніжний спів матері. Прикро, але батьки зазвичай не надають цьому значення, вони просто не знають, що благодатні звуки природи та музики мають величезний вплив на організм на фізіологічному рівні.
Доведено, що музика може заспокоювати чи збуджувати нервову систему, прискорювати чи уповільнювати роботу серця та дихання, нормалізувати артеріальний тиск, підвищувати рівень ендорфіну (речовини, яка виробляється в мозку і сприяє підвищенню життєвого тонусу людини, усуненню больового синдрому), регулювати температуру тіла, активізувати імунітет, стимулювати вироблення гормонів, що блокують стрес./Files/images/images (5).jpg
Музика має потужний психологічний вплив на людину. З огляду на це важливо звегнути увагу, яку музику слухають батьки та їхні діти. Збуджуюча, гучна музика, що виражає агресивний настрій, позбавляє людину – і дорослого, і дитину – стану врівноваженості, спокою, а за певних умов, наприклад, на рок – концертах, спонукає до руйнівних дій. Особливо протипоказана така музика гіперактивним, розгальмованим дітям зі слабким контролем – вона підсилює негативні прояви у їхній повединці.
Спокійна музика дарує відчуття радості, любові; здатна гармонізувати емоційний стан і дорослого, і маленького слухача. Таку музику можна використовувати перед сном, щоб допомогти дитині заспокоїтися і розслабитися. Коли дитина ляже у ліжко, батьки можуть увімкнути спокійну, тиху, мелодійну, м`яку музику та попросити дитину заплющити очі, уявити себе у лісі, на березі моря, у саду або в будь – якому іншому місці, яке викликає позитивні емоції. Потрібно звернути увагу дитини на те, як розслабляється і вадпочиває кожна частина її тіла.
/Files/images/images (4).jpg Інтонація мовлення людини також надзвичайно потужно впливає на свідомість: і того, хто сприймає це мовлення, і того , хто, власне, говорить.
Внутрішній стан, думки, ставлення до світу ми втілюємо в інтонації свого мовлення. А те, що ми говоримо, і як це вимовляємо відповідно накладає відбиток на психологічний стан слухача, впливає на наші стосунки з ним. Наприклад, грубий, різкий голос дорослого може викликати у дитини сильний переляк і стан заціплення. Постійно роздратований, незадоволений голос породжує у слухача відчуття, що його не люблять і не цінують як особистість. Натомість навіть відмова, виголошена дитині спокійним, м`яким, немов співчуваючим голосом, допомогає дитині легше примиритися з незадоволеністю її бажання.
Усі чинники, про які йшлося, певною мірою впливають на розвиток власне музичних здібностей. Батькам слід знати, що музичні здібності у дитини можуть виявитися дуже рано, проте якщо ви не помічаєте особливих проявів – однозначні висновки про їх відсутність теж не варто робити. Лише систематична турбота батьків про прилучення дитини до музики зможуть закласти в ній « ядро» музичності. Для цього батькам потрібно набратися терпіння. Радимо приділяти музичному розвитку дитини хоча б 3 – 5 хвилин на день, і результат не забариться.
Нагадуємо про те, що найважливіше завдання для дорослих – навчити дитину уважно слухати музику. Окрім того, потрібно дбати й про розвиток у дитини співочих навичок, уміння ритмічно рухатися під музику.
Більшість батьків не мають музичної освіти, та це й не обов`язково. Достатньо вміти чисто співати, правильно інтонувати мелодії, виразно виконувати танцювальні рухи. Вдома можна повторювати репертуар, з яким дитину ознайомлюють у дитячому садку. Крім того, на домашніх музичних заняттях є можливість ознайомлювати дітей з новими музичними творами, які знають батьки. Але потрібно зважити на те, що ці твори мають бути зрозумілими дітям.
Дитина дуже емоційно реагує на голос і рухи своїх батьків, із задоволенням наслідує їх. Збагатити уяву дитини про звукову палітру музики допоможуть також різноманітні музичні інструменти (бубон, барабан, трикутник). З часом батьки зможуть укомплектувати оригінальний домашній оркестр із простих музичних інструментів; влаштувати імпровізований виступ такого оркестру перед гостями та родичами, або навіть залучити і їх до спільного музикування. Така творчість принесе неабияке задоволення насамперед дитині.
Усі батьки хочуть угледіти у своїй дитині хоча б маленький паросток майбутньої талановитої особистості. Крім того, усі хочуть бачити свою дитину доброю, чуйною, такою, що розуміє і цінує красу навколишнього світу. Ці чудові людські риси можна виховати за допомогою мистецтва. Також радимо батькам не втрачати дорогоцінного часу і почати сіяти зернини творчості у своїх дітях уже з раннього віку. З музикою робити це – суцільне задоволення!

/Files/images/99333398_31e60b5d2749.gif

Роль родини в музичному розвитку дитини/Files/images/1.jpgПри народженні кожна дитина має тонкий музичний слух і добре відчуття ритму. Втім, якщо ці здібності не розвивати, з часом вони згасають. На думку дослідників, саме завдяки музичному слуху та відчуттю ритму малюки здатні сприймати мовлення людей. Із суцільної мішанини звуків вони з часом починають виокремлювати слова, упізнаючи їхні ритмічні схеми. Усього за кілька місяців у пам`яті малюків накопичується сотні слів: ритмічно – звуковисотно – інтонаційно організованих звукових елементів.

Малюки ростуть, йдуть до дитячого садка. У цей час розвивати їхні розумові здібності, збагачувати палітру емоційності, зміцнювати духовне та психічне здоров`я та навіть формувати теплі, довірливі стосунки з однолітками, педагогами та батьками можна за допомогою свідомого навчання музики. /Files/images/logor.jpgОтже , батьки мають спонукати своїх дітей до музичної творчості, брати разом з ними участь у різних творчих заходах, влаштовувати родинні свята, вечори розваг, створювати імпровізовані оркестри. Якщо дитина захотіла влаштувати самодіяльний концерт удома – батькам варто натхненно підтримати цю ідею.

Родинні свята узагалі мають велику силу. День Матері, День Батька, Дні народження, які супроводжуються піснями, танками, віршами, не лише згуртовують родину, а й допомогають сформувати у дитини ціннісні поняття, розкривати її творчі здібності. Батькам слід прищеплювати своїм дітям любов до Батьківщини, шанобливе ставлення до ветеранів війни, літніх людей, співчуття до людей з обмеженими можливостями. А музика у цьому допомогатиме.

Ми пропонуємо батькам відвідувати разом з дитиною концерти, театральні вистави, переглядати дитячі телепередачі, які сприяють наповненню духовного світу дитини, розширенню її світогляду, ознайомленню з традиціями, святами, казками українського народу. Збагатити дітей музичними враженнями допоможуть, зокрема, такі телепередачі, як « Крок до зірок», « Срібний апельсин», « Уроки тітоньки Сови», « Веселі нотки».Проте найліпшим прикладом для своїх дітей є самі батьки. Вони є основним джерелом звідки дитина бере зерна істини.

/Files/images/479.jpg Музика має великий вплив на формування свідомості дитини, її духовного світу, сприймання навколишнього світу. Будь – яке музичне спілкування з дитиною слід будувати на спільній діяльності, партнерстві, де ведучий – дорослий, а партнер – учасник – дитина.

Любов до музики, прищеплена в дитинстві, може стати міцною основою подальших досягнень та успіхів дитини. Раннє навчання музики відкриває широкий шлях до інтенсивного розвитку сенсорних здібностей, створює надійний фундамент для становлення й подальшого розвитку всіх пізнавальних процесів, гармонійного поєднання емоційного і раціонального, духовного життя людини у майбутньому.

Тож завжди, повинні батьки підтримувати свою дитину, допомагати їй розкрити себе, адже, як стверджував Василь Сухомлинський, «... музичне виховання – це не виховання музиканта,а, передусім, виховання людини...»

/Files/images/99333398_31e60b5d2749.gifМузична терапія, як засіб лікувального та розвивального впливу на людину


Про музикотерапію:

Що таке музика? Кожна людина на це питання відповість по-своєму. Один скаже, що це вид мистецтва, другий, що це-ноти й звуки, третій-мелодії й ритми. І всі будуть праві.

Музика – це вид мистецтва, у якому художні образи втілюються через звуки. А що таке звуки? Звуки – це вібрації, коливання, хвилі певної частоти, енергія певного виду. Звук поширюється в повітрі хвилеподібно, тобто, від мовця в усі сторони розходяться звукові хвилі. Вони змушують вібрувати наші слухові перетинки, і ми, таким чином, уловлюємо звук або імпульс. Мозкові нервові імпульси, які виникають при певних звуках, мають таку ж частоту, як і самі звуки. Наш мозок розрізняє не тільки основні тони звуків, але й обертони – призвуки високих частот.

Кожний з нас здатний розрізняти «гарні» й «погані» звуки. Звуки в навколишнім середовищі оцінюються суб’єктивно, але вплив більшості з них можна зафіксувати й виміряти за допомогою приладів. Ми можемо об’єктивно охарактеризувати їхній вплив на наш настрій, тонус, пульс, мозкові хвилі й травлення. Із цього треба зробити висновок, що вплив звуків на організм по більшій частині не піддається нашому контролю. Якщо воно небажано, єдиний спосіб протистояти йому – відгородитися від самого джерела звуків, а це далеко не завжди можливо. Таким чином, музика впливає на людей і вносить виправлення в постійну вібрацію молекул людського тіла.

Життя в сучасному урбанізованому суспільстві повне фізичних й емоційних стресових факторів, таких, як перенаселення, забруднення навколишнього середовища, шум, радіація, неякісна їжа, різноманітні хімічні добавки, занепокоєння, самітність, занадто велике або маленьке фізичне навантаження, нездужання.

Узяті окремо й всі разом ці стресогенні фактори викликають перенапругу, що починає перешкоджати вільному пливу енергії в тілі, у результаті чого органи перегріваються. Крім того, у бетонних джунглях, у яких ми живемо, мало «живих» місць, які дарує нам природа: лісів, парків, відкритих просторів, поточної води – струмків або рік, які являються джерелом прохолодної енергії, що очищає.

Музикотерапія, допомагає тілу видалити всі бар’єри й упорядкувати заблоковану енергію, направити її у нормальне русло. Таким чином, ми допомагаємо собі, зціляємося. При музикотерапії відбувається одночасний вплив акустичних хвиль, об’єднаних у музичну структуру, на психоемоційну й духовну сферу людини й безпосередньо на поверхню тіла й внутрішні органи. А головне завдання зцілення – об’єднати свідоме й несвідоме у фізичному тілі за допомогою музики й співу.

Ще з стародавності величезне значення приділялося музиці. У кельтів були цілі школи, де готовили бардів – фахівців в області вивчення музики. Вони створювали пісенні заклинання, що володіють величезною сакральною силою, виліковувати або заподіваючи непоправну шкоду. Передавалися такі заклинання тільки гідним і зберігалися в строгому секреті. Піфагор створив навчання про музику сфер і музичний звукоряд, у якому кожній планеті відповідає певна нота, поклав початок музичної психотерапії, як засобу виховання й лікування душі й тіла. Платон вважав, що кращою охороною держави є не армія й не зброя, а музика – проста, скромна, статечна й злагоджена. Китайці ставили музику в ряд з математикою й астрономією. Вчені довели вплив музики на різні системи організму людини: серцево – судинну, нервову, рухову... Дуже важливим були висновки про те, що позитивні емоції, отримані від спілкування з мистецтвом, впливають на психоемоційну напругу, мобілізують резервні сили, стимулюють творчість. Таким чином, використовуючи музикотерапію, лікують багато захворювань і психічні розлади.

Учені, медики й психологи виявили вплив різної музики на організм. Так названа «комерційна музика - попса, хіп-хоп, важка доля, пишеться в низьких частотах. Дослідження показали, що звуки низької частоти роблять негативний вплив на людину. Вони викликають занепад сил і депресію або сприймаються, як загрозливі: наприклад, грім або гуркіт землетрусу, безперервний шум.

Увага! Батьки! Рок –музика сповільнює ріст рослин, після доля – концерту слухачі, що побували на ньому, реагують на природні подразники в 3-5 разів гірше, ніж звичайно. Прослуховування рок – музики викликає виділення так званих стрес – гормонів, які стирають значну частину інформації, що зберігалася у мозку. Повторюваний ритм і низькочастотні коливання бас-гітари сильно впливають на стан спинномозкової рідини, і як наслідок, на функціонування залоз, що реагують секрети гормонів; істотно змінюється рівень інсуліну в крові; основні показники контролю морального гальмування опускаються нижче порога терпимості або цілком нейтралізується.

Під впливом надмірно голосної, ритмічної музики юрба часто стає агресивною. Однак в агресивному середовищі ця музика звична для організму і тому вважається нормою для нього. Взагалі у нашому звичайному повсякденному міському житті з суєтою, шумом, стресами і негативними емоціями ми перебуваємо в діапазоні бета-хвиль (14-20 герц). Більш високі звуки – енергійні, чіткого ритму, помірного темпу впливають на нас благотворно, підвищуючи рівень енергії, як фізичної так і психічної, викликають радість, світлий настрій. Саме тут і вступають у гру гармонійні обертони. Тільки гармонійні обертони здатні вселяти в нас бадьорість і заряджати енергією. Таку музику корисно слухати вранці, заряджаючись бадьорістю й оптимізмом на весь день.

При прослуховуванні класичної, народної, церковної музики, звуків природи ми заспокоюємося, розслабляємося, насичуємося позитивною енергією й емоціями. Адже чим менша звукова хвиля, тим ми більше розслаблені. Для класичної музики характерний ритм тіла, рівний 60 ударам за хвилину, що приводить нас у стан альфа-діапазону (8-13 герц). Це стан спокою й піднесених відчуттів. Таку музику корисно слухати після трудового дня, при утомі й занепаді сил.

Коли ми спимо, медитуємо і творимо (стан натхнення), ми перебуваємо в стані тета-частот (4-7 герц). При глибокій медитації й несвідомому стані виробляються дельта-хвилі (0,5-3 герц).

У цей час музикотерапію використовують у психотерапії, сільському господарстві, торгівлі для лікування багатьох захворювань. Замічено, що заняття музикою, співом в учнів з розумовою відсталістю активізується мислення, формується цілеспрямована діяльність, стійкість уваги, розвивається мовна функція. Застосовуючи музичне мистецтво в різних його сполученнях (з рухами, театральною діяльністю) стосовно дитини із проблемами в розвитку, учені й педагоги помітили, що воно виступає джерелом позитивних переживань дитини, народжує нові творчі потреби й способи їхнього задоволення, забезпечує формування музичної культури й вправляє відхилення в пізнавальній, емоційно-вольовій сфері, створює умови для соціальної адаптації.

Найдужчою по силі, вчені вважають музику И.С.Баха, на другому місці музику В.А.Моцарта й Бетховена. Музика Баха й Генделя, написана в стилі барокко, має розслабляючий ефект, допомагає при вивченні іноземних мов і віршів. Феномен музики Моцарта пояснюють тим, що вібрації його добутків збігаються з вібраціями здорових нейронів кліток. Так у Голландії збільшуються надої молока, використовуючи музику Моцарта, при підготовці до іспитів, студенти швидше засвоюють і запам’ятовують навчальний матеріал, проходять тести. Музика Моцарта і Чайковського сприяє лікуванню хвороб Паркінсона й Альцгейнера.

Дуже корисна так звана музика природи. Звуки моря, шум дощу, голоси дельфінів – заспокоюють; звуки лісу – знижують кров’яний тиск, нормалізують роботу серця; спів птахів – допомагає зібратися з думками, викликає прилив позитивних емоцій. Учені виявили, що спів пташок сприяє росту й розвитку рослин. У Флориді, наприклад, зрошують апельсинові сади, використовуючи музику, що відтворює спів птахів. Такі апельсини солодші, а вітаміну С у них на 121 відсоток більший ніж у звичайних. В Індії стимулюють рисові плантації за допомогою традиційної індійської музики. Продуктивність урожаїв виростає на 25-67 відсотки. В Німеччині така музика є лікувальною й продається в аптеках. В Китаї розроблені диски під назвами «Печінка», «Серце», «Шлунок», де підібрана музика, що благотворно впливає на ці органи. В Канаді струнні оркестри грають на міських площах для зниження кількості аварій. Замічено, що прослуховуючи класичну музику в автомобілі, водій в 15 разів знижує ризик аварійних ситуацій, а прослуховування народної й класичної музики в маршрутках приводить до поліпшення мікроклімату в салоні, різкому зниженню агресії й дратівливості пасажирів.

Дзвонові вібрації мають потужну цілющу силу. В середні століття люди рятували себе від чуми, дзвонячи в церковні дзвони. Звуки дзвона створюють вібрації понад 25 кГц, підвищують імунітет. Середній спектр дзвонових звуків (100-20 кГц), збільшує капілярний кровотік і лимфотік, а низькі звуки дзвона (40-100 кГц) заспокоюють психіку. Це діє на всіх людей, незалежно від їхньої віри. Молитви, звертання до Бога, також викликають певний ефект. Більшість молитов спрямована на оздоровлення організму, сприяє очищенню й лікуванню. Вчені, лікарі виявили вплив класичної музики на стан нашого здоров’я.

Знімає біль, емоційну напругу:

- музика Огинського - полонез «Прощання з Батьківщиною»,

- музика Ф.Листа «Венгерська рапсодія-1»,

- музика Бетховена «Фіделіо»,

- музика Хачатуряна сюїта «Маскарад»,

- музика Дворжака «Юморески»,

- музика Д.Гершвина «Американець в Парижі».

Знімає неврози, дративливість, розчарування:

- музика Гайдна «Симфонія»,

- музика Бетховена «Місячна соната», «Симфонія ля-мінор»,

- музика Баха «Італійський концерт», «Кантата №2»,

- музика Генделя.

Заспокоює, зменшує тривогу й невпевненісь:

- музика Шуберта «Аве Марія»,

- музика Шопена «Мазурка і прелюдії»,

- музика Брамса «Колискова»,

- музика Штрауса «Вальси»,

- музика Дебюссі «Світло місяця»,

-музика Бетховена «Симфонія №6», «Ноктюрн соль-мінор».

Зменшує наркотичну залежнісь від алкоголізму й нікотину:

- музика Шуберта «Аве Марія»,

- музика Бетховена «Місячна соната».

- музика Свиридова «Метелиця»,

- музика Сен- Санса «Лебідь».

Відновлює кров’яний тиск, серцеву діяльність, знімає напруженість у відносинах з іншими людьми:

- музика Шопена «Ноктюрн ре-мінор»,

- музика Мендельсона «Весільний марш»,

- музика Баха «Контата №21», «Концерт ре-мінор для скрипки»,

- музика Бартока «Соната для фортепіано», «Квартет №5»,

- музика Брукнера «Месса ля-мінор».

Лікує бесоння, гастрит:

- музика Гріга сюїта «Пер гюнт»,

- музика Сибеліуса «Сумний вальс»,

- музика Шумана «Грьози»,

- музика Бетховена «Соната №7».

Лікує Епілепсію, поліпшує зір, покращує ріст розумових здібностей у дітей, зменшує суглобні болі, стимулює розумову діяльність:

- музика Моцарта,

- музика Бетховена,

- музика Штрауса.

Лікує хронічну утому:

- музика Гріга «Ранок»,

- музика Мусоргського «Світанок над Москвою-рікою», із опери «Хованщина»,

- музика Романса «Вечірній дзвін».

Прискорює ріст рослин:

- музика Россіні,

- скрипічні сонати Баха.

Піднесення життєвого тонусу, поліпшення самопочуття, настрою:

- музика П.Чайковського «Шоста соната, частина № 3»,

- музика Шопена «Прелюдія №1,опус 28»,

- музика Ф.Лист «Венгерська рапсодія -2»,

- музика Бетховена «Увертюра Єдмонд».

На наш організм впливає не тільки музика, але й спів. Людські голоси є потужнім інструментом, що врівноважує енергетику не тільки тіла, але й будинку. Пісні проникають у застійну енергію будинків й поліпшують її. Тому подбайте, щоб у вас в будинку завжди лунала приємна музика, сміх і панував гарний настрій.

У книзі Д.Годдмєна «Цілющі звуки», розповідається про лікувальний вплив голосу й звуків на організм людини, за допомогою яких можна домогтися резонансу в будь-якій частині тіла. Американський лікар-онколог Гейнор допомагає зцілятися раковим хворим, приписуючи їм проспівування голосних звуків. Це створює позитивну енергію навколо хворого, активізує чакри.

На закінчення хочеться відзначити, що музика - найбезпечніший профілактичний засіб. Вона не викликає побічних явищ і негативних наслідків, вона показана всім без вийнятку. Це той засіб, що доступний кожному й ніколи не принесе шкоди. У людини закладене прагнення до прекрасного, духовного до того, що могло б підтримати й дати натхнення. Музика дозволяє почути самого себе, знайти гармонію з природою, тому так необхідно кожному з нас пізнавати справжню музичну культуру. Відомі музиканти, педагоги, суспільні діячі завжди відзначали, що навчання мистецтву неможливо без зв’язку з питаннями духовної культури людини, при цьому виділяли особливу роль музики.

Д.Д.Шостакович відзначив, що ніякі слова не можуть вплинути на душу слухача, як це робить музика. Музика є частиною виховання підростаючого покоління, адже не даремно Платон стверджував, що в основі здорового суспільства повинна лежати музика і гімнастика. Висловлення про те, що «музика-це і наука, і мова, і гра», говорить багатогранність музичного мистецтва. Справжнє вивчення музики, на думку А.В.Луначарського, можливе лише при спільних зусиллях фахівців таких наук, як фізіологія, психологія, соціологія.

ВЕСНЯНА РОЗВАГА НА ТЕМУ:

«Разом будем зустрічати Великоднє гарне свято"


Зал святково прибраний

Діти й ведучі середньої та старшої групи одягнені в українські костюми, заходять парами до зали під звучання пісні «Світла паска по землі іде » , виконують уклін, розходяться в різні сторони, сідають на стільчики

Ведуча:1

Добрий день шановні гості!

Ми раді вас вітати у цьому залі

Сьогодні ми Великдень зустрічаєм

Найбільше свято на усій землі

Воскреслого Ісуса величаєм

Його вітають і дорослі, і малі

Ведуча:2

До нього ми сьогодні із піснями

З гаївками і танцями йдемо

І всю свою любов, пошану, дяку

Воскреслому Ісусу несемо

Ведуча:1

Свято Великдень завжди буває Весною, яка приходить разом з теплим сонечком, з травичкою та квіточками

Дитина:

Весна квітує запашна

Весну вітаймо діти

Весна Великдень принесла

Ну як нам не радіти?

Дитина:

Встеляйте квітами дороги

Дзвінкі заспівуйте пісні

Усі святкуємо Великдень-

Найкраще свято навесні

Ведуча:

Так! Навесні відзначають свято Великдень або Великий день, яке вважають найбільшим християнським святом. Цього дня ми святкуємо воскресіння Сина Божого Ісуса Христа. Він помер, але Бог-Отець воскресив Ісуса і тепер він живий на небі, біля Отця, молиться за всіх нас

Дитина:

Чудовий ранок сонце світить

Лунає пісня до небес

Радіють всі – дорослі й діти

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Дитина:

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Впадімо вдячно на коліна

І помолімось до небес

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Дитина:

Давайте ж діточки молитись

Гляньте на хмарки до небес

Бог милосердний, любить діток!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Виконується пісня «Христос Воскрес»

Звучить церковний дзвін

Дитина:

На дзвінниці дзвони дзвонять

Великодні голосні

Всюди-радість, всюди гомін

Всюди радісні пісні

Дитина:

Це Христос Воскрес для нас

Сонце засіяло

Це настав весняний час

Вже зими не стало

Ведуча:

Радіючи добрій новині Воскресіння Господнього люди готувалися до цього свята заздалегідь

Розпочинаються Великодні свята у вербну неділю. Маленькі гілочки верби (показує) приносять нам радісну звістку, що за тиждень буде Великдень

Дитина:

Ось і настала вербна субота

В цей час відкладається всяка робота

Всі люди до церкви рано ідуть

І гілочку верби з собою несуть

Ведуча:

У вербну неділю за тиждень перед Великоднем нарізають вербових гілочок і несуть їх до церкви, щоб посвятити

Дуже давно в неділю радісний натовп людей зустрічав Ісуса Христа при в’їзді до Ерусалима й устеляв йому дорогу пальмовим віттям. У нас це дерево не росте і його роль у християнському обряді виконую верба. Вона найперше розпускається навесні, гілочки, бруньки, сережки верби дуже цілющі а ще її називають вербові котики

Дитина:

Котики вербові у руці гойдаються

Котики вербові мені посміхаються

Дитина:

Котики вербові до сонечка тягнуться

Котики вербові всім гостям всміхаються

Ведуча:

Тож діти середньої групи затанцюють танок який називається «Котики»

Виконується танок

Ведуча:

Після того, як вербу посвятили люди виходили з церкви і злегка вдаряли одне одного тією лозою і промовляли: не я б’ю, верба б’є, віднині за тиждень буде Великдень. Після того освячену вербу клали в кутку вікна, щоб мир і злагода панували в родині

Тож давайте і ми пограємо в гру, яка називається «Вербич»

А правила гри такі: ми лічилкою виберемо Вербича. Діти повертаються спиною до нього, Вербич торкається кожного з них гілочкою,кладе гілочку на підлогу і тікає, хто швидше схопить гілочку той стає Вербичем

Ведуча:

А вибере лічилкою Вербича (ім’я дитини)

Виконує лічилку

Стоїть верба над потоком

Похилилась трохи боком

Похилилась до води

Вербичем будеш ти…

(Вербич - дитина стоїть посеред кола з гілочкою в руках)

Діти:

Вербич, Вербич,

Весну поклич

Вербич:

Зараз покличу!

Діти:

І ми з тобою, побий нас вербою! (Діти повертаються спиною, Вербич торкається кожного з них, промовляє)

Вербич:

Не я б’ю, верба б’є

За тиждень-Великдень

Весна принесе золотого ключа

А ви пошукайте собі Вербича (Кладе гілочку на підлогу і тікає, хто швидше схопить гілочку той стає Вербичем)

Ведуча:

А ось і чистий четвер, до цього свята все має бути чистим: і оселя, і душа і тіло, змивають з-себе все недобре, хворобливе

-І ми дітки вмиємося освяченою водичкою Ведуча бере глечик і бризкає віточкою верби на дітей зі словами:

Святая водичко у глечику

Посвяти діткам голівки та плечики

Щоб скрізь і всюди

Шанували добрі люди

Перед Великодним святом був великий піст під час якого люди прагнули робити тільки добрі справи, бути милосердними, чуйними, добрими.

До свята Великодня готують багато смачних страв: печуть ковбаси, пиріжки, ліплять ватрушки, печуть паски, фарбують або розмальовують яйця, ліплять вареники

Тож пограємо в українську народну гру, яка називається «Варенички»

А правила гри такі: дітки з середньої групи будуть вареничками, які варяться в каструлі, зварившись вони тікають, господарка наздоганяє їх, до кого торкнеться великою ложкою, той знову сідає в каструлю

Проводиться гра

Ведуча:

Ой, які пухнасті, духмяні

Варенички у сметані

Вийшли у господароки

Дитина:

А ось і п’ятниця надходить

Печемо ми паски

Білий хліб пухкий, духмяний-

Із Божої ласки

Ведуча виходить із паскою, яка лежить на рушнику

Ведуча:

Паска-це святковий хліб із дуже смачного здобного тіста, який традиційно випікають до великоднього свята

Дитина:

Маленьку паску спекла матуся

Яка ж гарненька хоч і мала

В кошик поклала її Ганнуся

І посвятити до церкви пішла

Дитина:

Пасок великих кругом багато

Однак маленька-найкраща з усіх

Маленька паска в велике свято

То радість дітям, веселий сміх

Дитина:

А в суботу ми разом

Написали всі гуртом

Цілу миску писанок

Тож і сиплеться з-під стріхи

Гомін радості і сміху

Дитина:

Малювати у суботу

Писанки червоні

І біжать по писанці

Півні наче коні

Дитина:

Тут узори

Й тут узори

А між них високі гори

Сяє зірка із небес

Возвіща: Христос Воскрес!

Ведуча:

Дітки, а з чого робили писанки? (Відповідь дітей)

Так писанки, крашанки робили з яєць. А назвали яйця писанками тому, що їх розписували, розмальовували різними візерунками. Люди вірили, що вони мають магічну силу, є джерелом продовження життя.

Виходить дівчинка з кошиком у руках в якому лежать писанки

Дівчинка:

Гарна писанка у мене -

Мабуть кращої нема

Мама тільки помогала

Малювала я ж сама

Я ту писанку для себе

Для зразочка залишу

А для мами і для тата

Дві ще кращих напишу

Дитина:

В хаті сяду на осонні

Сяду на ослоні

Сяду я скраєчку

Розпишу яєчко

Буде в мене писанка

А ще гарна пісенька

Діти старшої групи виконують танок-пісню «Розмалюю, писанку, розмалюю»

Дитина:

Прийшла весна з квітками

Парубки з дівчатами

На гойдалках гойдаються

Писанками забавляються

Ведуча:

Тож давайте діти пограємо в гру, яка називається «Писанка», а правила гри такі:

Ви будете передавати в колі писанку, в кого вона залишається говорить:«Христос Воскрес», вклоняється, передає товаришу яйце, він промовляє: «Воістину Воскрес»

Проводиться гра «Писанка» з дітьми середньої групи

Покотилося яйце - (Передають писанку по колу)

Великоднє, розписне

Хвать, хвать, зупинись - (У кого опинилося яйце, на останньому слові повертається)

І дружкові поклонись- (Вклоняється)

Христос Воскрес!-(Віддає іншій дитині)

Воістину Воскрес!- (Відповідає, торкаються тричі щічками)

Гра проводиться декілька разів

Ведуча:

А ще пограємо в гру, яка називається, «У сліпця». Правила гри такі: дітям зав’язують очі, на підлогу кладуть писанки, хто більше знайде яєць під музику, той і переможе

Проводиться гра «У сліпця», «Чия команда перша перенесе писанку в кошик?»

Дитина:

Котилася писанка

З гори на долину

Прикотилася до нас

Прямо на гостину

Дитина:

А за нею Великдень

Несе білу паску

Розсипає між діток

Радощі та ласку

Дитина:

Весна і сонечко всміхнулось

Від сну земелька стрепенулась

Пройшов вже білий тиждень

За ним прийшов Великдень

Ведуча:

Що я бачу?

Справжні діти України

Вміють гарно святкувати

Свято радісне таке

Гарно влаштували

Тож хай пісня завжди ллється

На нашій Вкраїні

Бо вона одна-єдина

Наша Україна!

Діти старшої групи виконують пісню « Наша Україна»

Ведуча:

Кожна людина сьогоднішне свято

Буде з любов’ю у серці вітати

Наш-бо Господь, пригортає всіх нас!

Діти:

Славімо, Славімо

День цей і час!

Ведуча:

Дай нам Боже довгий вік

Всім дожити через рік

Щоб з Великоднем прийшло

Щастя в вашу хату

Щоб завжди у вас було

У родині свято Звучить пісня «Господи помилуй нас» Т.Петрененко Дорослі виносять велику Паску

-Ось і пасочка поспіла

Добра пишна всім на диво

Усіх пригощаємо З Великоднем вітаємо

Усіх дітей та дорослих пригощають паскою

"Розвага до Святого Миколая"

Розвага в старшій групі до дня святого Миколая

Зал прикрашений на зимову тематику. Встановлено велику ялинку, на ній сніжинки.

Звучить пісня «Святий Миколай», діти заходять до зали і сідають на стільчики

Ведуча: (Звучить фон музики)

Все затихло надворі

Сяють зорі угорі

Всі чекають-виглядають

Чудотворця-Миколая

Дитина:

Який у нас цікавий край!

У гості приходить святий Миколай

У нього клопотів багато

Бо заходить в кожну хату

Все що в торбинці в нього є

Чемним дітям роздає

Дитина:

Багато небесних дарунків

Чудотворець має

І в черевички і під подушки

І в рукавички дарунки ховає

Дитина:

Дітвора ж гуде мов рій

Жде на гостя нетерпляче

Хто був чемний, той-радіє

Хто поганий був-хай плаче!

Дитина:

Завжди ми були чемні й милі

І в садочок охоче ходили

Шанували матусю і тата

І любили сестричку і брата

Ведуча:

Миколай в санчатах роз’їзджає

Дітям подарунки дає і так питає:

-Чи ви любите сваритись? (Відповідь дітей)

-Чи вмієте ви молитись? (Відповідь дітей)

-Чи слухняні ви в батьків? (Відповідь дітей)

-Зараз ми пограємо в гру, яка називається «Я-не я»

Коли я буду вас запитувати ви будете відповідати на запитання: «Я» або «Не я»

-Хто сьогодні встав раненько

Гарно вимився чистенько? Діти: Я!

-Хто вбрання вдягнув святкове

Гарне, чисте і чудове? Діти: Я!

-Хто прийшов сюди на свято

Веселитися й співати? Діти: Я!

-Хто вередливий, буркотун

І наганяє на всіх сум? Діти: Не я!

-Хто не добрий, а поганий

Злий, брудний і неслухняний? Діти: Не я!

Ведуча:

-А ви любите фізкультуру? - (Так!) Ведуча: Як?

Діти: А ось так!

Виконують танок « Фізкультура»

Ведуча:

-За сніданком усі сіли,

Швидко, гарно все поїли ? - (Так!) Ведуча: Як?

Діти: А ось так! (Під музику показують, як вони їдять)

Ведуча:

А гуляти ви ходили?

Сніжки гарно ви ліпили?- (Так!) Ведуча: Як?

Діти: -А ось так! (Під музику «ліплять» сніжки)

Ведуча:

Ой, весела в нас зима

Гори, снігу намела

А тепер мерщій тікайте

І на стільчики сідайте (Діти сідають на стільчики)

Дитина:

Всі діти були слухняні

Не вели себе погано

Навчались радо, пильно

Добрі діти, як же нам та й не радіти?

Ведуча:

А ще послухайте, будь-ласка

Про зимове свято зараз буде казка

Про чудове свято знаєм я і ти!

Іменинник свята-Миколай Святий!

Театралізована вистава Дорослі-дітям

Гра?

Виконується пісня «Співаночка про Миколая»

Ведуча:

Дітки давайте переглянемо фільм про святого Миколая

Переглядання фільму

Ведуча:

Дітки, я отримала листа від самого святого Миколая (Бере конверт, в якому лежить лист)

Зараз його я прочитаю:

Милі, добрі, чуйні діти

З неба я привіт приношу

І благословляю!

Поводьтеся гарно

Батьків поважайте

Ніколи й нікому

Ви зла не бажайте

Ростіть здорові і щасливі

На потіху всій родині

І на славу Україні!

-Сподобався вам лист від Миколая?

Наслідуйте, діти, добро і вчинки Миколая. Нехай це свято стане для вас святом Милосердя, Доброти, Прощення і Любові до ближніх

Живіть! Купайтеся у славі

В щасливій радісній державі

Про заповідь Господню дбайте

Творить добро не забувайте!

(Під музику виходять із зали)


Кiлькiсть переглядiв: 1141